Zkušební doba a zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Jednou z věcí, kterými se aktuálně v advokátní praxi zabývám, je problematika zrušení pracovního poměru ve zkušební době. A právě toto téma mne motivovalo k tomu, napsat k němu několik bodů, o nichž si myslím, že stojí za to, si je zopakovat či utřídit.

Úvodem bych ráda podotkla, že aby bylo možné zrušit pracovní poměr ve zkušební době, je nutné, aby byla zkušební doba vůbec platně sjednána (ano, už jsem v praxi řešila i to, že zaměstnavatel si myslel, že ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době může automaticky dojít v prvních třech měsících trvání pracovního poměru bez ohledu na to, zda je či není zkušební doba sjednána). No a samozřejmě zkušební doba musí trvat, aby mohlo ke zrušení ve zkušební době dojít. Nic ovšem nebrání tomu v průběhu zkušební doby pracovní poměr ukončit i jinými způsoby (kupř. výpověď či okamžité zrušení), ale zejména pro zaměstnavatele představuje skončení pracovního poměru jeho zrušením ve zkušební době poměrně jednoduchou možnost, jak pracovněprávní vztah ukončit.

Ráda bych upozornila na to, že:

–       výpověď ve zkušební době (často používaný pojem) není totéž, co zrušení pracovního poměru ve zkušební době, i když se tyto pojmy dle mé zkušenosti běžně zaměňují,

–       zrušit pracovní poměr ve zkušební době je možné i s těhotnou zaměstnankyní (nikoliv však z diskriminačních důvodů), neuplatní se zde zvláštní ochrana,

–       pokud je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, není možné pracovní poměr zrušit ve zkušební době v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (pozn. v dočasné pracovní neschopnosti může být i těhotná zaměstnankyně, která je na tzv. rizikovém těhotenství),

–       zkušební doba se o dobu dočasné pracovní neschopnosti (a o další celodenní překážky v práci a o celodenní dovolenou) prodlužuje.

Zkušební doba má jistá omezení co do délky jejího sjednání. Může být sjednána na dobu až tří měsíců (pozor, pokud ji sjednáme na jeden měsíc, nemůžeme ji následně prodloužit), u vedoucích zaměstnanců až na šest měsíců.

K zamyšlení: Jakou zkušební dobu je možné sjednat kupříkladu u druhu práce „manažer kvality“? Nelze bez dalšího rozhodnout, že zkušební dobu je možné sjednat až na šest měsíců, přestože se jedná o „manažerskou pozici„. Nejprve je nutné rozklíčovat, zda tento „manažer“ je skutečně vedoucím zaměstnancem ve smyslu ust. § 11 zákoníku práce, protože jedině potom lze připustit možnost sjednat zkušební dobu delší než tři měsíce.

Ráda bych Vás ještě navedla na jeden příklad, v praxi sice nepříliš často se vyskytující, avšak docela názorný a související s omezením ve vztahu k době trvání pracovního poměru. Zkušební doba totiž nesmí být sjednána delší než je polovina doby trvání pracovního poměru. Pojďme si ukázat opět konkrétní příklad:

Pracovní poměry:

1) 30. 6. – 31. 7. 2022, doba trvání prac. poměru 2 měsíce, zkušební doba 1 měsíc = OK

2) 1. 7. – 31. 8. 2022, doba trvání prac. poměru 2 měsíce, zkušební doba 1 měsíc = OK

3) 31. 8. – 30. 9. 2022, doba trvání prac. poměru 2 měsíce, zkušební doba 1 měsíc = CHYBNĚ SJEDNÁNO

Proč je právě třetí zmiňovaný příklad špatně? Protože podíváme-li se na zkušební dobu matematickým pohledem a přepočteme-li zkušební dobu na dny, zjišťujeme, že u prvního pracovního poměru je poměr dnů 30:31 (zkušební doba tedy trvá 30 dnů, to je v pořádku), u druhého pracovního poměru je poměr dnů 31:31 (zkušební doba sice trvá 31 dnů, ale další měsíc má také 31 dnů, takže to je v pořádku), ovšem u třetího pracovního poměru je poměr dnů 31:30 (zde má zkušební doba 31 dnů a to je chybně). Co z toho vyplývá?

Neznamená to, že by zkušební doba byla sjednána neplatně jako celek, nicméně neplatné je to, co je sjednáno nad polovinu doby trvání pracovního poměru, tedy v daném případě den 31. 8. 2022. Riziko pro zaměstnavatele je zde v případě, že by se rozhodl zrušit pracovní poměr ve zkušební době onen poslední den sjednané zkušební doby, tedy 31. 8. 2022, což nebývá nic neobvyklého.

A úplně závěrem bych se ještě ráda zmínila o situacích, které by mohly nastat, pokud doručujete zrušení ve zkušební době poštou:

  • ve zrušení nebude uvedeno žádné konkrétní datum → končí dnem doručení,
  • ve zrušení je uvedeno konkrétní datum → pokud je písemnost doručena dříve než v den, který je uveden jako den zrušení, končí pracovní poměr dnem, který je uveden jako den zrušení,
  • ve zrušení je uvedeno konkrétní datum → pokud je písemnost doručena později než v den, který je uveden jako den zrušení, je rozhodující den doručení,
  • ve zrušení je uvedeno konkrétní datum → zrušení sice doručeno ve zkušební době, ale uvedené datum už připadá na den, v němž už neběží zkušební doba → pokud tedy k doručení došlo ještě v rámci zkušební doby, skončí pracovní poměr posledním dnem jejího trvání.