Zaměstnanec odmítne převzít výpověď z pracovního poměru… Co s tím?

TENTO JE ČLÁNEK JE PŘIPRAVEN VE SPOLUPRÁCI S DOCHÁZKOVÝM SYSTÉMEM ALVENO.

V pozici zaměstnavatele se v praxi můžete dostat do nepříjemných situací, které budete nuceni ad hoc vyřešit. Mezi takovou situaci může patřit například i ta, kdy se zaměstnancem chceme ukončit pracovní poměr z důvodu zvlášť hrubého porušení tzv. pracovní kázně a zaměstnanec odmítne doručovanou písemnost převzít. Další komplikací, která pak v této souvislosti může nastat, je ta, že se zaměstnanec takřka obratem dostane do stavu práce neschopných. Takových případů naštěstí v praxi není mnoho, ale pokud byste byli nuceni je řešit, podíváme se nyní na příslušná ustanovení zákoníku práce, která vám v řešení pomohou.

→ Zaměstnanec odmítne při předání na pracovišti převzít výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru:

Na tyto situace zákoník práce pamatuje ve svém ust. § 334 odst. 3, který stanoví: Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (pozn. autorky = tedy zaměstnavatel doručuje na pracovišti), považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

Jak ale prokázat, že zaměstnanec přijetí písemnosti odmítl? V tomto směru již zákoník práce mlčí a na pomoc si musíme vzít soudní rozhodnutí, z nichž konstantně a dlouhodobě vyplývá, že u odmítnutí převzetí písemnosti musí být ze strany zaměstnavatele alespoň tři osoby (tedy osoba, která předává + další dva svědci). Z vlastní zkušenosti bych doporučila zaměstnavateli rovněž sepsat záznam o odmítnutí přijetí písemnosti (komu bylo doručováno, co, že se nepodařilo se doručit, protože zaměstnanec odmítl, kdy se tak stalo, kdo byl přítomen, podpisy všech).

Shrnutí:                      ten, kdo předává + 2 svědci

sepsat záznam o odmítnutí převzetí (doporučení autorky, toto nestanoví zákoník práce jako povinnost)

 

→ Zaměstnanec poté, co je mu doručena výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru onemocní:

Pracovní neschopnost může skončení pracovního poměru zaměstnance zkomplikovat pouze v určitých případech, není třeba ji automaticky považovat za překážku skončení pracovního poměru.

(…)

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ALVENO – ZDE.