Čerpání dovolené po mateřské dovolené (2021)

Úvodem je nutné  přiznat, že  výpočet  dovolené se od roku 2021  zkomplikoval tak, že výpočet nároku na dovolenou je nutné  ponechat  na uživatelském programu.  Přesto  lze v určitých situacích  k výsledku dospět i pomocí kalkulačky a tužky.  Jde o případy, kdy pracovní poměr trvá velmi krátkou dobu a   snahou je, aby si  zaměstnanec veškerý nárok na  dovolenou vyčerpal a nebylo nutné  nevyčerpaný zůstatek dovolené proplatit. Další  případy, kdy je možné  se k výsledku dostat  přímo, jsou  situace,   kdy  v rámci trvání pracovního poměru nastanou  události, které jsou časově jednoznačně   ohraničené a předem známé.  Mezi takové  patří doba mateřské a rodičovské dovolené.

V souladu s ustanovením   § 217 odst. 5 zákoníku práce (dále jen „ZP“) nadále platí, že   je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti  zaměstnankyně o poskytnutí  dovolené tak, aby navazovala  bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec  zaměstnavatele  o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala  bezprostředně na skončení  rodičovské dovolené do doby, po kterou je  zaměstnankyně oprávněna čerpat  mateřskou dovolenou. Zaměstnankyně musí o dovolenou požádat (písemně nebo ústně) nejpozději poslední den  čerpání mateřské dovolené. Není podstatné, zda po vyčerpání dovolené nastoupí na rodičovskou dovolenou nebo  se vrátí do  zaměstnání. Obvykle však žádá o čerpání dovolené v souvislosti s nástupem na rodičovskou dovolenou.

Princip nové právní úpravy spočívá  v počtu odpracovaných celých  násobků   stanovené, respektive kratší pracovní doby v kalendářním roce a výměry dovolené v týdnech. V rámci zásadní koncepční změny dovolené se nepočítá s  následným krácením dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část, ale zaměstnanci se  naopak příslušné důležité osobní překážky v práci za výkon práce uznávají, avšak pouze do limitu dvacetinásobku stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby v kalendářním roce.

Podmínkou pro uznání důležitých osobních překážek v práci započítávaných jen do limitu dvacetinásobku stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby v kalendářním roce za odpracované je, že zaměstnanec v tomto roce odpracoval mimo tyto překážky v práci alespoň dvanáctinásobek stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

 Do tzv. kumulativních limitních překážek v práci patří:

 1. a)dočasná pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 2. b)karanténa,
 3. c)čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 4. d)jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199, s výjimkou překážek uvedených v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2.

Pro výše uvedené  překážky v práci, které jsou do určitého limitu  (20násobek  stanovené, respektive kratší týdenní pracovní doby)  započítávány jako doba odpracovaná,   se vžilo označení    „limitní  kumulativní překážky v práci“, protože počet neodpracovaných  násobků stanovené, respektive kratší pracovní doby z těchto důvodů se  kumuluje od  počátku roku či od vzniku  pracovního poměru.

Nadále platí, že doba čerpání dovolené  se  pro účely  dovolené  považuje za výkon práce. A právě  čerpáním dovolené tak může zaměstnankyně odpracovat více celých násobků  své týdenní pracovní doby a vznikne  jí právo na více hodin dovolené za  příslušný kalendářní rok.

Zvláště výrazný rozdíl v nároku na dovolenou vzniká v případě, kdy   díky čerpání  dovolené  bezprostředně po mateřské dovolené   splní podmínku odpracování  12 násobků své týdenní pracovní doby, a tudíž  se do  odpracované  doby započte doba rodičovské dovolené až v rozsahu  20násobku týdenní pracovní doby.

Další složitost, kterou je nutné při  stanovení nároku na dovolenou vnímat, jsou dny svátků, které připadnou do doby  dovolené. Podle  § 219 odst. 2 ZP se tyto dny do dovolené nezapočítávají a zaměstnankyně obdrží  náhradu mzdy nebo poměrnou část měsíční mzdy podle způsobu odměňování svátku. Takový den svátku  se však považuje za dobu odpracovanou (viz. § 348 odst. 1 písm. b) a d) ZP) a tato  skutečnost může  vést  k odpracování  více celých násobků týdenní pracovní doby.

S ohledem na následující příklady výpočtu dovolené  po ukončení mateřské dovolené  je vhodné uvést, že se  objevují  i striktní alternativní výklady, kdy zaměstnavatel  určí dovolenou  jen ke dni skončení mateřské dovolené,  přičemž  poskytnutí dovolené  ve větším rozsahu ve vztahu k budoucímu čerpání rodičovské dovolené závisí  na  samotném zaměstnavatele.  Touto otázkou  se právní úprava   nezabývá a dosud  není k danému problému ani soudní judikatura.  Připomeňme, že  k obdobným situacím, které nastávaly i před 1.1.2021,  se  vyjádřil Krajský soud v Ostravě – sp. zn. 16 Co 241/2012 s tím, že je nutné  pro účely splnění podmínky odpracování alespoň 60 dnů v kalendářním roce, kdy žena bezprostředně po mateřské dovolené požádala o čerpání dovolené,   započítat celoroční nárok na dovolenou. A pokud by i s tímto započtením byla splněna podmínka odpracování  alespoň 60 dnů,  nárok na dovolenou v plném rozsahu je nutné přiznat.

Na jednotlivých případech  ukážeme postup, jak lze v souladu s novou právní úpravou  stanovit nárok v hodinách, přičemž   princip výpočtu nároku na dovolenou   ve všech uvedených příkladech  se opírá o stanovisko, že by  zaměstnankyně měla mít možnost  vyčerpat  zůstatky dovolené z předchozího roku, dovolenou, na kterou  jí vzniklo právo  za dobu mateřské dovolené,  a též  dovolenou, na kterou   jí právo  v důsledku rodičovské dovolené teprve vznikne.  

 

Příklad 1 – mateřská dovolená bez zůstatku dovolené z předchozího roku

Žena nastoupila  na mateřskou dovolenou v roce 2020 a trvá  do 23.3.2021.  Stanovená  týdenní pracovní doba je  v rozsahu 40 hodin týdně s délkou směny 8 hodin.  Z předchozího roku nemá žádný zůstatek.  Zaměstnavatel poskytuje dovolenou    v rozsahu 4 týdnů. Žena  požádala o čerpání  dovolené bezprostředně po ukončení MD a pak o čerpání  rodičovské dovolené do 2 let věku dítěte.

Postup

Protože se dovolená  určuje za každý kalendářní rok samostatně,  bude doba MD posuzována v rámci období od 1.1. do 23.3.2021. Pro účely nároku na  dovolenou se  mateřská dovolená   posuzuje jako doba  odpracovaná.    S ohledem na   stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, která je rozvrhována rovnoměrně, je  možný výpočet  dvojím způsobem.

 

 1. Výpočet dle harmonogramů směn

Počet plánovaných směn v hodinách  na období od 1.1. do 23.3.2021

168 + 160 + 136 = 464 hodin

Vždy je nutné zkoumat  podmínku   odpracování  dvanáctinásobku  stanovené týdenní pracovní doby, stručně  řečeno počet odpracovaných týdnů.

Počet  týdnů  464 : 40 = 11,6 týdnů.

V případě, že žena nepožádá o čerpání dovolené bezprostředně po MD,   bude se jednat o konečný počet týdnů, které bude nutné  zredukovat na celé číslo, neboť právní úprava stanoví, že dovolená se stanoví jako jedna dvaapadesátina z ročního nároku  za každou celou odpracovanou   stanovenou týdenní pracovní dobu.

Její nárok by pak činil  …… 40 : 52 x 11 x 4  = 33,846 hod., zaokr. 34 hodin. Tento nárok  by  se převedl do roku, kdy se vrátí z rodičovské dovolené  do práce.

Pokud bude čerpat  dovolenou  ihned po MD,  pak díky čerpané  dovolené splní podmínku  pro započtení tzv. kumulativních limitních  překážek v práci, neboť doba čerpání dovolené je   posuzována  jako doba odpracovaná.     Doba   RD  vyjádřená v hodinách   40 x 20 =  800 hodin (dvacetinásobek).

Počet odpracovaných hodin včetně  RD    …..464 + 800 = 1 264 hodin

Dílčí nárok na dovolenou v hodinách   1 264 : 52 x 4 = 97,231 hodin, zaokr. 98 hodin

Dovolenou bude čerpat  a  z tohoto důvodu se  nárok  na dovolenou   zvýší (řetězová reakce).

Počet týdnů při čerpání dovolené….98 : 40 = 2,45 týdnů

Počet týdnů v souvislosti s odpracovanou dobou   včetně  RD ….1 264 : 40 = 31,6 týdnů

Celkový počet týdnů  pro nárok na dovolenou …31,6 + 2,45 = 34,05 týdnů,

Redukce  počtu týdnů na  celé číslo …. 34 týdny

Nárok  na dovolenou celkem  za rok 2021 …..40 : 52 x 34 x 4 = 104,615 hodin, zaokrouhleno na  105 hodin.

Tento  nárok může ještě  ovlivnit  dovolenou, protože  dílčí nárok byl ve výši 98 hodin.

105 : 40 = 2,625 týdne

Počet týdnů celkem 31,6 + 2,625 = 34,225.  Ani tento poslední krok neovlivní  konečný nárok na dovolenou  a zůstane ve výši 105 hodin.

 

 1. Výpočet  prostřednictvím  kalendářních  dnů a týdnů

Období od 1.1. do 23.3.2021  trvá 82 kalendářních dnů.

Počet odpracovaných týdnů     82  : 7  = 11,7 týdnů, korekce na celé týdny….11

Pokud by žena nepožádala o čerpání dovolené bezprostředně po  MD, činil by její nárok  na dovolenou ….. 40 : 52 x 11 x 4 = 33,846 hodin, zaokrouhleno na 34 hodin.

Pokud bude čerpat  dovolenou  ihned po MD,  pak díky dovolené splní podmínku  pro započtení tzv. kumulativních limitních  překážek v práci   v rozsahu  dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.

Nárok na dovolenou v hodinách   40 : 52  x 11,7 x 4 = 35,999 hodin

Počet týdnů dovolené …  35,999 : 40 = 0,899 týdnů

Celkový počet odpracovaných týdnů ……..11,7 + 0,899 = 12,599 týdnů

Protože je „odpracován“ alespoň 12 násobek  stanovené týdenní pracovní doby,   započte se RD v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.

Započtení  RD v rozsahu 20  týdnů  …….11,7 + 20 = 31,7 týdnů

Výpočet  dovolené v hodinách …..40 : 52 x 31,7 x 4 = 97,538 hodin, zaokr. 98  hodin

Počet  týdnů  dovolené …..98 : 40 = 2,45 týdnů

Celkový počet týdnů 31,7 + 2,45= 34,15 týdnů

Redukce na celé týdny  34

Konečný nárok na dovolenou  za rok 2021 …..40 : 52 x 34 x 4 = 104,615 hodin, zaokrouhleno  na  105 hodin.

Nárok ve výši 105 hodin  může ještě  ovlivnit  dovolenou, protože  dílčí nárok byl ve výši 98 hodin.

105 : 40 = 2,625 týdne

Počet týdnů celkem 31,7 + 2,625 = 34,325.  Ani tento poslední krok neovlivní  konečný nárok na dovolenou  a zůstane ve výši 105 hodin.

Po ukončení mateřské dovolené, tedy od 24.3.2021 bude čerpat  dovolenou v rozsahu 105 hodin. Do doby čerpání  této dovolené  připadnou svátky,  za které  musí zaměstnavatel poskytnout náhradu mzdy nebo  poměrnou část měsíční mzdy a možná tyto svátky  ovlivní  celkový nárok na dovolenou. Jde o dny 2.4. a 5.4.2021, vyjádřeno v hodinách …16 hodin, v týdnech 16 : 40 = 0,4 týdne.

Celkový počet týdnů …. 34,325  + 0,4 = 34,725  týdnů. Korekce na celé týdny … 34.

Nárok na dovolenou se díky svátkům nezměnil, ale  dovolená  se bude čerpat  o dva dny déle v celkovém rozsahu   105 : 40 = 2,625 týdne, neboť  v době svátků  se dovolená nečerpá.    Půjde o dva týdny v rozsahu 40 hodin,  třetí týden jen  v rozsahu  0,625 x 40 = 25 hodin.   Při směnách v délce 8 hodin  půjde o 3 směny   pokryté čerpáním dovolené a  z další směny jen o jednu hodinu dovolené.  Fiktivně bude nutné  doplnit tuto směnu pracovním volnem bez náhrady příjmu. Jde jen o formální úkon, aby se naplnil harmonogram směn. Také je možné tuto nevyčerpanou  hodinu dovolené převést do roku, kdy se žena vrátí z rodičovské dovolené.

 

Příklad 2 – Mateřská dovolená, zůstatek dovolené z roku 2020

Organizace  poskytuje 5 týdnů dovolené.  V roce 2020 čerpala žena  rodičovskou dovolenou do 23.7.2020,  poté  nastoupila na  mateřskou dovolenou.  Stanovená týdenní pracovní doba byla v rozsahu 40 hodin.  V roce 2020  zameškala 147 zameškaných směn, její nárok  se krátil  o 3/12.  Mateřská dovolená  trvá  v roce 2021   do 4. února. Jaký  nárok má v r. 2021?

Řešení

Nárok za rok 2020

25 : 12 x 3 = 6,25,  po zaokrouhlení na půlden … 6,5

25 – 6,5 = 18,5 dne

Rok 2021

Dovolenou z roku 2020  je nutné převést na hodiny. Protože je zaměstnavatel  oprávněn vydat vnitřní předpis v souladu s § 4a zákoníku práce,  převede se dovolená  ve dnech na hodiny, a to  za předpokladu, že  se zaměstnavatel  při převodu  dnů na  hodiny  neodchýlí  v neprospěch zaměstnance.  Protože  byla stanovená týdenní pracovní doba  rozvrhována rovnoměrně, převede se zůstatek dovolené z roku 2020   na hodiny  s použitím průměrné délky směny ..18,5 x 8 = 148 hodin.

 1. Výpočet dle harmonogramů směn

Mateřská dovolená  v době od 1.1 do 4.2. 2021

168 (leden)  +  32 (část února) + 148 (dovolená z r. 2020) = 348 hodin

Počet odpracovaných týdnů    348 : 40  = 8,7 týdnů, redukce na celé týdny 8

Nárok dovolené  v hodinách 40 : 52 x 8 x 5 = 30,769 hodin, zaokr. 31 hodin

Čerpání dovolené vyjádřené  délkou týdne ……31   : 40 = 0,775 týdne

Celkový počet týdnů       8,7 + 0,775 = 9,475 týdne, korekce  na celé týdny 9

Nárok  na  dovolenou  za rok 2021 … 40 : 52 x 9 x 5 = 34,615 hod., zaokr. 35 hodin

I zde je nutné  postup opakovat, protože  nárok činil 31 hodin,  se započtením doby čerpané dovolené vznikl nárok 35 hodin.

35 : 40 = 0,875       8,7 + 0,875 = 9,575 , korekce na celé týdny ….9,   nárok se nezmění.

35  + 148 = 183  hodiny (včetně zůstatku z r. 2020).

 

 1. Výpočet dle kalendářních dnů a týdnů 

148 : 40 = 3,7 týdnů

3,7 x 7 = 25,9 kal. dnů  nebo též  18,5 : 5 x 7 = 25,9 kal. dnů

Celkem kalendářní dny …..31 + 4 + 25,9 =60,9  (leden +  část února +  dovolená z roku 2020)

Počet  týdnů    60,9 : 7 = 8,7 týdnů

Nárok na dovolenou v hodinách       40 : 52 x 8 x 5 = 30,769, zaokr. 31 hodin

Počet týdnů  při čerpání dovolené ….31 : 40 = 0,775 týdnů

Celkem počet týdnů     8,7 + 0,775 = 9,475 týdnů,

korekce na celé týdny   9

Nárok v hodinách  za rok 2021 …  40  : 52 x 9 x 5 = 34,615, zaokr. 35 hodin

35 + 148 (zůstatek z r. 2020) =  183 hodiny.

 

Příklad č. 3 – Mateřská dovolená   a celý nárok  dovolené z roku 2020 

Mateřská dovolená   plyne od 1.8.2020  do 12.2.2021. Z roku 2020 zbývá  25 dní dovolené.  Jaký bude  výpočet v r. 2021?

Řešení

Předpokládejme, že týdenní pracovní doba byla  v rozsahu 40 hodin s rovnoměrně  rozvrženou  pracovní dobou. Pro účely převodu dovolené  ve dnech na hodiny je nutné  vydat vnitřní předpis.

Převod dovolené z roku 2020    ……25  dnů

Pro  zjednodušení  je výpočet  proveden ve vztahu ke kalendářním dnům a týdnům.

Počet  kalendářních dnů  mateřské dovolené (doba od 1.1. do 12.2.2021)    31+ 12 = 43 k.d.

Přepočet  dovolené  z roku 2020 z pracovních dnů na kalendářní     ….25 : 5 x 7 = 35 k.d.

Celkem počet kalendářních dnů….     43 + 35 = 78 k.d.

Dílčí počet týdnů   78  : 7 = 11,143, což  je méně než 12.   Zatím nelze započítat  kumulativní překážky.  Uvidíme dále.

Nárok na  dovolenou v hodinách v r. 2021      40 : 52 x 11 x 5 = 42,31 , zaokr 42 hodin

Počet týdnů   při čerpání dovolené    42 : 40 =  1,05 týdnů

Celkem  počet  týdnů  11,143 + 1,05 = 12,193 týdnů , což je více než 12 násobek

Započtení  kumulativních překážek v práci v rozsahu 20 týdnů….    12,193 + 20 = 32,193týdnů

Korekce na celé týdny     32

Nárok za rok  2021…..     40 : 52 x 32 x 5 = 123,077 zaokr. 124 hodin

Postup je nutné  zopakovat, neboť původní výpočet činil 42 hodiny, se započtením kumulativních překážek byl povýšen na 124 hodin.

124 : 40 = 3,1 týdnů

11,143 + 20 +  3,1 = 34,243 týdnů

40 : 52 x 34 x 5 = 130,769, zaokr. 131 hodin

Dovolená bude čerpána  v rozsahu  ….    200 (dovolená z roku 2020) + 131 (nárok v r. 2021) = 331 hodin.

Od 13.2.2021 bude  čerpat dovolenou dle harmonogramu směn .

331 : 40 = 8,275 týdnů , v rámci směn  331 : 8 = 41,375, tj. 41 směn  po 8 hodinách a poslední směna   bude  pokryta dovolenou v rozsahu 3 hodin (0,375  x  8 = 3) .   Aby se harmonogram naplnil  ve vztahu k celým směnám, doplní se  poslední směna     pracovním volnem bez náhrady příjmu bez žádosti v rozsahu 5 hodin. Jde pouze o  evidenční  úpravu  s ohledem na harmonogramy směn.   V dalším dni už bude na rodičovské dovolené až do konce r. 2021.  Také lze  3 hodiny dovolené převést  do  dalšího roku.

 

Příklad č. 4 – Mateřská dovolená a svátky připadající do doby čerpání dovolené

Zaměstnankyně  čerpala   rodičovskou dovolenou   od 17.9. 2019 do 15.12.2020. Od 16.12.2020  nastoupila na mateřskou dovolenou, která  končí  29.6.2021.  Nárok na dovolenou jsou  4 týdny.   Stanovená pracovní doba  činí 40 hodin týdně. Je  rozvrhová rovnoměrně se směnami stejně dlouhými.  Jaký bude nárok  na dovolenou v r. 2021?

Řešení

V r. 2020 nevznikl žádný nárok na dovolenou. Pro  zjednodušení  je výpočet  proveden ve vztahu ke kalendářním dnům a týdnům.

Doba od 1.1. do 29.6.2021……180 kalendářních dnů.

Počet týdnů …..180 : 7 = 25,714 týdnů. Protože je splněna podmínka  pro  započtení kumulativních překážek v plném rozsahu,  připočte se  celých 20 týdnů  rodičovské dovolené.

25,714 + 20 = 45,714 týdnů,  korekce na celé týdny  45

Dovolená  v hodinách ……   40 : 52 x 45 x 4 = 138,46, zaokr. 139 hodin

Počet týdnů  při čerpání dovolené ….139 : 40 = 3,475 týdnů

Celkový počet týdnů   45,714 + 3,475 = 49,189 týdnů

korekce na celé týdny….49

Nárok  na dovolenou  za r. 2021    …40 : 52 x 49 x 4 = 150,769 hod., zaokr. 151 hodin dovolené.

Postup je nutné zopakovat, neboť  dílčí nárok  činil  139 hodin,  poslední výpočet je ve výši 151 hodin.

151 : 40 = 3,775 týdnů

45,714 + 3,775 = 49,489 týdnů, korekce na celé týdny 49. Nárok  se  zatím  nezměnil a zůstal ve výši 151 hodin.

Po  ukončení MD vyčerpá 151 hodin dovolené  dle  plánovaného harmonogramu směn . Ovšem  do doby dovolené připadnou státní svátky dne 5.7. a 6.7.2021, kdy musí zaměstnavatel poskytnout náhradu za svátek nebo poměrnou část měsíční mzdy  a  je otázkou, zda i tyto dny  nezmění celkový nárok na dovolenou. Jde o dalších 16  odpracovaných hodin, vyjádřeno v týdnech 16 : 40 = 0,4 týdne   (49,489 + 0,4 = 49,889 týdnů, korekce na celé týdny opět  49). Nárok zůstává nedotčen  a je ve výši 151 hodin.

Od 30.6.2021 bude žena čerpat dovolenou v rozsahu 151 hodin.

151 : 8 = 18,875 pracovních dnů (plánovaných směn v délce 8 hodin), tj. 18  směn a  0,875  směny , 0,875 =  7 hodin.

Poslední směnu, která  by měla být v rozsahu 8 hodin,   je nutné   doplnit  jednou  hodinou pracovního volna bez náhrady příjmu. Jde o formální  úpravu. Následující kalendářní  den  je již na rodičovské dovolené.  Též je možné  7 hodin dovolené převést do dalšího roku.

 

Příklad č. 5  Nástup na mateřskou dovolenou  1.3.2021 a DPN

Žena má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdne, směny jsou po 8 hodinách.  Od 1.1. do  28.2.2021  byla z důvodu  rizikového těhotenství v dočasné pracovní neschopnosti.   Mateřská dovolená  plyne od 1.3.2021 do 12.9.2021.  Požádala o čerpání dovolené bezprostředně po MD a poté o rodičovskou dovolenou. Jaký je její nárok, když zaměstnavatel poskytuje dovolenou v rozsahu 4 týdnů?

 1. Výpočet dle harmonogramů směn

Doba DPN  …168 + 160 = 328 hodin  ( leden + únor)

Doba mateřské dovolené- doba odpracovaná … 184+176+168+176+176+176+64=1120 hodin

Počet odpracovaných týdnů 1 120 : 40 = 28 týdnů

Započtení kumulativních  limitních překážek

Celkový počet hodin kumulativních překážek činí 40 x 20 = 800 hodin, z toho DPN 328 hodin, rodičovská dovolená bude započtena jen v rozsahu 800 – 328 =  472 hodiny.

1 120 + 800 = 1 920 hodin

1 920 : 40 = 48 týdnů

Dílčí nárok na dovolenou … 40 : 52 x 4 x 48 = 147,692, zaokr. 148 hodin

Čerpání dovolené v týdnech 148 : 40 = 3,7 týdnů

Celkový počet týdnů  48 + 3,7 = 51,7, korekce na celé číslo   51

Nárok na dovolenou  40 : 52 x 51 x 4 = 156,923 hod. , zaokr. 157 hodin.

Celý postup bude nutné zopakovat, protože  dílčí nárok činil 148 hodin,  se pak čerpáním dovolené  zvýšil na 157 hodin.

157 : 40 = 3,925 týdnů

48 + 3,925 = 51,925, korekce na celé číslo 51,

40 : 52 x 51 x 4 = 156,923 hod. , zaokr. 157 hodin.

Nárok na dovolenou se nezměnil a zůstává ve výši 157 hodin.

Od 13.9.  bude  žena čerpat  dovolenou v rozsahu 157 hodin  (157 : 8 = 19,625), tj. 19 směn  po 8 hodinách a poslední směna bude pokryta dovolenou  v rozsahu 5 hodin (0,625 x 8 = 5 ). I zde bude vhodné  poslední směnu doplnit pracovním volnem bez náhrady příjmu, aby byl harmonogram naplněn. Jde o formální úpravu. Též je možné  5 hodin dovolené  převést do  doby, kdy se žena vrátí z rodičovské dovolené.

 1. Výpočet dle kalendářních dnů a týdnů

Doba DPN  31 + 28 = 59 kal. dnů,  59 : 7 = 8,429 týdnů

Doba MD …31 + 30 + 31 +30 +31 +31 +12= 196 kal. dnů, 196 : 7 = 28 týdnů

28 + 20 = 48 týdnů  (započteny kumulativní překážky v rozsahu 20 týdnů)

Dílčí nárok na dovolenou   … 40 : 52 x 48 x 4 = 147,692, zaokr. 148 hodin

Počet týdnů dovolené  …148 : 40 = 3,7 týdnů

Celkem týdnů  48 + 3,7 = 51,7, korekce na celé číslo 51

Nárok na dovolenou v hodinách   40 :52 x 51 x 4 = 156,923 hod., zakr. 157 hodin.

Celý postup bude nutné zopakovat, protože  dílčí nárok činil 148 hodin, nárok se pak čerpáním zase zvýšil na 157 hodin.

157 : 40 = 3,925 týdnů

48 + 3,925 = 51,925, korekce na celé číslo 51,

40 : 52 x 51 x 4 = 156,923 hod. , zaokr. 157 hodin.

Nárok na dovolenou se nezměnil a zůstává ve výši 157 hodin.

 

Příklad č. 6 – nárok   pedagogického pracovníka  na dovolenou

Učitelka končí pracovní poměr 28.2.2021. Zůstatek dovolené z r. 2020 nemá.    V r. 2021 byla nemocná   v době  od   14.1 do 7.2.2021.  Kolik činí  dovolená v hodinách,  pokud má  stanovenou týdenní  pracovní dobu 40 hodin?

Výpočet   je  veden ve vztahu ke kalendářním dnům a týdnům. Stejný výpočet bychom dostali i prostřednictvím harmonogramů směn, neboť učitelka má stanovenou týdenní pracovní dobu   rozvrženou rovnoměrně, kdy každý týden  má  naplánováno 40 hodin  v rámci harmonogramu směn.  Není podstatný její rozvrh přímé vyučovací  povinnosti .

 1. Výpočet v případě, kdy   si dovolenou  nevyčerpá  do  konce trvání PP a  nevyčerpaná dovolená jí bude proplacena.

Počet kalendářních dnů  bez  trvání  dočasné pracovní neschopnosti   13 + 21 = 33

Počet týdnů ….33 : 7 = 4,714 týdnů

Je splněna podmínka  pro  minimální vznik nároku na dovolenou, neboť pracovní poměr trvá alespoň 4 týdny a v rámci tohoto období je odpracován alespoň  čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby.

Redukce na celé týdny …  4

Nárok na dovolenou v hodinách … 40 : 52 x 4  x 8 = 24,615 hodin, zaokr. 25 hodin.

 

 1. Výpočet v situaci, kdy bude dovolenou čerpat   do konce trvání PP, tedy do 28.2.2021.

Počet kalendářních dnů   bez  DPN    13 + 21 = 33

Počet týdnů  ….33 : 7 = 4,714 týdnů

Redukce na celé týdny …  4

Nárok na dovolenou v hodinách … 40 : 52 x 4  x 8 = 24,615 hodin, zaokr. 25 hodin.

Vzhledem k tomu, že pracovní poměr končí 28.2.2021 a dovolenou si bude čerpat, dojde   ke snížení počtu hodin výkonu práce, čímž  nemůže dojít  k řetězové reakci, tedy ke  zvýšení nároku  na  dovolenou v hodinách z důvodu čerpání dovolené.  Fond pracovní doby pro daný měsíc  je  konstantní veličinou, která se naplňuje  výkonem práce a překážkami v práci, kam patří čerpaná dovolená.

 

Příklad č. 7 –  Mateřská dovolená a nižší zápočet kumulativních překážek 

V roce 2020 byla  zaměstnankyně dlouhodobě nemocná  z důvodu rizikového těhotenství a DPN trvala ještě po celý leden 2021. Z roku 2020 nemá žádný zůstatek dovolené. Sjednaný rozsah týdenní pracovní doby je  v rozsahu 35 hodin. Dne 1.2.2021 nastoupila na mateřskou dovolenou  a  1.3. předčasně porodila dvojčata. Její mateřská dovolená plyne až do 17.10.2021. Zaměstnavatele požádala o čerpání dovolené bezprostředně po MD. Výměra dovolené činí 5 týdnů.

Pro jednodušší postup je výpočet proveden ve vztahu ke kalendářním dnům a týdnům.

Doba od  1.2. do 17.10.2021 je dobou odpracovanou a trvá 259 kal. dnů, tj. 37 týdnů.  Je tudíž splněna podmínka pro započtení kumulativních překážek v rozsahu až 20 týdnů.  Protože se dovolená  stanoví  na každý kalendářní rok samostatně,   nebude možné  započítat maximální rozsah kumulativních překážek.

doba  DPN v lednu …31 k.d.,

do konce roku zbývá jen 75 kal. dnů  (od 18.10. do 31.12.2021)

31 + 75 = 106 k.d., tj.  tj. 15,143 týdnů.

Dovolená se stanoví jako jedna dvaapadesátina stanové/sjednané týdenní pracovní doby.

37  (doba MD) + 15,143 (kumulativní překážky) = 52,143, korekce na celé týdny …52.

Nárok  v roce 2021 bude činit   35 : 52 x 52 x 5 = 175 hodin.

Po ukončení mateřské dovolené  bude čerpat dovolenou v rozsahu 175 hodin, což je 5 týdnů  dovolené (úvazek činí 35 hodin/týden) a pak nastoupí na rodičovskou dovolenou.

Příklad č. 8 – Pracovní poměr jen do 31.1.2021

Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v rozsahu 5 týdnů. Zaměstnanec končí  pracovní  poměr dne 31.1.2021. Je ve výpovědní době. Jeho místo je zrušeno k 31.1.2021.  Má stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 37,5 hod. týdně, směny jsou  v rozsahu 7,5 hod. Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně.  V lednu odpracoval 30 hodin, poté čerpá dovolenou.

Z roku 2020 má nevyčerpaný zůstatek 15 dnů dovolené.   Zaměstnavatel vydal vnitřní předpis o převodu dovolené ve dnech na hodiny. Jaký bude nárok a  jak bude  čerpání dovolené v lednu 2021 probíhat?

 

Řešení

Převod zůstatku dovolené z r. 2020 na hodiny…..     15 x 7,5 = 112,5 hod.

Dle harmonogramu směn  pro leden 2021  při stanovené týdenní  pracovní době  37,5 hodiny je  plánováno 21 x 7,5 = 157,5 hod., z toho 7,5 hod. připadne na svátek dne 1.1.2021.

Celkem odpracováno 7,5 (svátek) + 30 (skutečný výkon práce) + 112,5 (dovolená z r.2020) = 150 hodin

Počet týdnů      150 : 37,5 = 4 týdnů (splněna minimální podmínka  pro nárok na dovolenou : čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby a trvání pracovního poměru alespoň 4 týdny)

Nárok  dovolené za  leden 2021         37,5 : 52 x 4 x 5 = 14,423 hod., zaokr. 15 hodin,  přičemž vyčerpá jen 7,5 hod., zbytek se  proplatí.

 

Fond pracovní doby daný harmonogramem směn  157,5 hod.  se naplní:

 • odpracovaná doba v rozsahu 30 hod. – 30
 • svátek dne 1.1.2021 – 7,5
 • čerpaná dovolená z r. 2020 – 112,5
 • dovolená za leden 2021 – 7,5

Nevyčerpaný zůstatek dovolené činí 7,5 hodiny, který se při  rozvázání pracovního poměru musí  zaměstnanci proplatit.

 

Autor: Ing. Růžena Klímová

Tento článek vyšel v: